hop so san 5 cap chevrolet cruze
PS,PT,PU69 HỘP SỐ SÀN 5 CẤP PART 5 TRỤC VÀ NẠNG CHỌN SỐ D16 (MFH)

Call

Part Number

Description

Usage

YearTop of Form

1

25182079

VỎ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (CÓ TRỤC ĐIỀU KHIỂN SỐ) (MÃ NHẬN DẠNG XE TỪ 530152) (VỚI THIẾT KẾ THỨ NHẤT THAM KHẢO 96431000) (BAO GỒM 2-13) (4.105)

PS, PT, PU69 (MFH) (2ND DES)

2010-2010

1

96431000

VỎ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (CÓ TRỤC ĐIỀU KHIỂN SỐ) (SỐ NHẬN DẠNG XE TỚI 530151) (VỚI THIẾT KẾ THỨ HAI THAM KHẢO 25182079) (BAO GỒM 2-13)

PS, PT, PU69 (MFH) (1ST DES)

2010-2010

2

VỎ ĐIỀU KHIỂN CẦN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

 

2010-2011

3

96335461

CHỐT DẪN HƯỚNG CẦN ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

4

90578181

CHỐT, TRỤC (MỘT PHẦN CỦA 1) (DÙNG CHO VỎ HỘP SỐ)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

5

96431015

CẦN ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

6

96431018

LÒ XO HỒI CẦN GẠT DÂY CÁP CẦN GẠT BỘ CHỌN HỘP SỐ ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

7

94530002

KẸP GIỮ CHỐT THANH CHỌN SỐ (SỐ NHẬN DẠNG XE ĐẾN SỐ 530151) (PHẦN 1) (4.008)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

8

CHỐT CỦA CẦN CHỌN SỐ SÀN (MỘT PHẦN CỦA 1)

 

2010-2011

9

96431024

CẦN ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

10

96431020

CẦN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

11

96227377

CHỐT CỦA CẦN GẠT CHUYỂN SỐ BÊN TRONG (MỘT PHẦN CỦA 1) (CHỐT LÒ XO) (4.309)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

12

96227178

KHỐI TRỤC ĐI&EcEcirc;̀U KHIỂN CHUYỂN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1) (4.290)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

13

96431008

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤC CẦN CHUYỂN SỐ (MỘT PHẦN CỦA 1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

14

96434368

NÚT BỊT LỖ TRA DẦU BÔI TRƠN HỘP SỐ (BAO GỒM 15)

PS, PT, PU69

2010-2011

15

94580011

NẮP, LỖ ĐIÊEcirc;̀N DẦU HỘP SỐ (MỘT PHẦN CỦA 14) (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

16

96298951

VÒNG ĐỆM, HỘP ĐIỀU KHIỂN CẦN SỐ

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

17

94580607

CHỐT CỤM CHUYỂN SỐ 5 (0.685)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

18

94580507

CHỐT ĐỊNH VỊ VỎ HỘP SỐ (0.685)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

19

94500775

BU LÔNG BẮT NẮP HỘP SỐ (M7X20MM) (4.302)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

20

94502171

BU LÔNG BẮT NẮP HỘP SỐ (M7X60MM)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

21

96180859

VỎ HỘP SỐ (4.083)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

22

94580033

CỤC TỪ, HỘP SỐ (TẤM Ổ BI HỘP SỐ TỰ ĐỘNG)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

23

94580525

ỐP CHE LÒ XO HÃM TRỤC CHUYỂN SỐ (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

24

96814901

LÒ XO CAM TRỤC CHUYỂN SỐ LÙI

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

25

94580641

CHỐT HÃM CƠ CẤU GÀI SỐ LÙI VÀ SỐ 1 (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

26

96875505

CHỐT CHỐNG GÀI NHẦM SỐ LÙI (4.307)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

27

96431032

PHUỘC, CẦN SỐ 5 (CÓ GIÁ ĐỠ)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

28

96180886

MÁ HÃM NẠNG CHUYỂN SỐ 5

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

29

94501244

BU LÔNG BẮT GIÁ ĐỠ PHUỘC VỊ TRÍ SỐ 5 (M8X20MM) (4.312)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

30

94580603

ĐẦU NỐI, CẦN KHÓA LIÊN ĐỘNG (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

31

94580518

CHỐT BÊN TRONG CƠ CẤU CÀI SỐ (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

32

94501822

BU LÔNG CHÂN GIẮC CẦN KHÓA LIÊN ĐỘNG (M6X16MM) (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

33

94580584

CẦN SỐ 5

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

34

94501230

BU LÔNG BẮT GIÁ ĐỠ CẦN SỐ VỊ TRÍ SỐ 5 (M6X24MM) (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

35

96179244

GIOĂNG VỎ HỘP SỐ (TẤM NỐI VỚI VỎ) (4.307)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

36

94580057

CHỐT ĐỊNH VỊ VỎ HỘP SỐ (M10X20MM)

PS, PT, PU69 (MFV, MFH)

2010-2010

37

94500791

BU LÔNG BẮT VỎ HỘP SỐ (M8X28MM)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

38

96180853

PHUỘC, CẦN SỐ LÙI

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

39

96180849

NẠNG CHUYỂN SỐ 1 & 2

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

40

96180851

NẠNG CHUYỂN SỐ 3 & 4

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

41

11054212

CHỐT NẠNG CHUYỂN SỐ 1 & SỐ 2 (4.311)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

42

94580766

TRỤC CẦN CHUYỂN SỐ LÙI (HỘP SỐ QRD1)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

43

25191467

CHỐT CỦA CỤM CƠ CẤU GÀI SỐ LÙI

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

44

94580812

TRỤC CẦN CHUYỂN SỐ 1 & 2

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

45

94580813

TRỤC CẦN CHUYỂN SỐ 3 & 4

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

46

90334359

BẠC TRỤC GẠT LY HỢP (PHẦN 47) (ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI 16.00MM) (4.104)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

47

96274723

CỤM CHUYỂN SỐ 5 (BAO GỒM 46, 55, 56)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

47

25195425

CỤM CHUYỂN SỐ 5 (BAO GỒM 46, 55, 56)

PS, PT, PU69 (LXT, MFH, FV2)

2010-2011

47

25195425

CỤM CHUYỂN SỐ 5 (BAO GỒM 46, 55, 56)

PS, PT, PU69 (2H0)

2010-2011

48

25189447

CẦN, THANH NỐI SỐ 5 & SỐ LÙI (HỖ TRỢ LÙI)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

49

96274720

KẸP GIỨ, THANH NỐI SỐ 5 & SỐ LÙI (4.303)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

50

96274719

BÁNH RĂNG CHUYỀN, VỎ LY HỢP & VI SAI (4.307)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

51

25182077

KẸP GIỮ CHỐT THANH CHỌN SỐ (TỪ SỐ VIN 530152) (13MM) (BỘ RỬA KÍNH)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

52

25182080

KẸP GIỮ CHỐT THANH CHỌN SỐ (TỪ SỐ VIN 530152) (11MM) (E-CLIP)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

53

96875505

CHỐT CHỐNG GÀI NHẦM SỐ LÙI (4.307)

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2010

54

25184021

VÒNG ĐỆM VỎ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤC

PS, PT, PU69 (MFH)

2010-2011

55

&nbnbsp;

BẠC LÓT, TRỤC SANG SỐ 5 (PHẦN 47)

 

2010-2011

56

CHỐT, TRỤC CHUYỂN SỐ THỨ NĂM (PHẦN 47)

 

2010-2011Bottom of Form

PS,PT,PU69 HỘP SỐ SÀN 5 CẤP PART 5 TRỤC VÀ NẠNG CHỌN SỐ D16 (MFH) CHEVROLET CRUZE 2010

CHEVROLET VẠN HẠNH CHUYÊN SỬA CHỮA CHEVROLET VÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHEVROLET CHÍNH HÃNG.

CHEVROLET VẠN HẠNH HẬN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

47/6 Kênh Tân Hóa, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú TPHCM

ĐT: 08 3961 6424/25 Fax: 08 3961 6426
Kinh doanh: 090 854 3132 Mr. Minh
Phụ tùng: 091 539 6060 Mr. Văn
Kỹ thuật: 091 581 8080 Mr. Quốc

">https://i1.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/06/hop-so-san-5-cap-chevrolet-cruze.jpg?fit=921%2C1024https://i1.wp.com/www.phutungotochevrolet.com/wp-content/uploads/2015/06/hop-so-san-5-cap-chevrolet-cruze.jpg?resize=150%2C150AdminChevrolet CruzeHộp Số Sàn 5 CấpTra Phụ TùngHỘP SỐ SÀN,OTO,phu tung chevrolet,phu tung oto,PHU TUNG XE CHEVROLET,PS,PT,PU69Call Part Number Description Usage YearTop of Form 1 25182079 VỎ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (CÓ TRỤC ĐIỀU KHIỂN SỐ) (MÃ NHẬN DẠNG XE TỪ 530152) (VỚI THIẾT KẾ THỨ NHẤT THAM KHẢO 96431000) (BAO GỒM 2-13) (4.105) PS, PT, PU69 (MFH) (2ND DES) 2010-2010 1 96431000 VỎ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN SỐ (CÓ TRỤC ĐIỀU KHIỂN SỐ) (SỐ NHẬN DẠNG...Chuyên cung cấp Phụ Tùng Ô tô Chevrolet Chính Hãng